Lý luận của bơm nhậu
1 min read

Lý luận của bơm nhậu

Lý luận của bơm nhậu

Bác sỹ muốn giáo huấn một anh bợm nhậu, bèn lấy một xô nước và một xô rượu đem đến chỗ một con bò. Con bò liền lại xô nước uống.
Bác sỹ liền bảo:
Anh thấy đó:
– Đến con bò mà còn biết rượu độc hại, nên nó đâu uống rượu. Tại sao anh lại uống nhiều rượu như thế ?
Thưa bác sỹ:
Vậy nếu có một thùng rượu và một thùng nước thì bác sỹ uống thùng nào?
Dĩ nhiên tôi sẽ chọn thùng nước.
Vậy bác sỹ cũng giống như bò rồi. 😀

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *