13 Th7, 2024
11 mins read

Lá đơn xin từ chức của một “Thằng đánh máy”

Kính gửi: Các anh chị có quyền ký… Lá đơn này được Em viết trong trạng thái hoàn toàn hạnh phúc. Vì vậy, việc từ chức của Em, hoàn toàn không có một động cơ hận thù, uất ức nào. Em rất thanh thản. Tại sao Em lại thanh thản và hạnh phúc? Nếu cứu […]