13 Th7, 2024
1 min read

ĐIỆN THOẠI ĐỂ TRONG QUẦN. QUẦN THÌ KHÔNG CÓ TRÊN NGƯỜI

GĐ gọi thư ký riêng mặt hầm hầm quát : – Cô đi đâu mà tôi gọi điện thoại cầm tay năm lần bảy lượt mà không thấy cô bắt máy? – Dạ điện thoại em để trong quần ạ. Cô thư ký trả lời. – Vậy sao tôi gọi không thấy cô bắt máy? […]