SỰ KHÁC NHAU CỦA TA VÀ TÂY

SỰ KHÁC NHAU CỦA TA VÀ TÂY

SỰ KHÁC NHAU CỦA TA VÀ  TÂY

Ở nước ngoài người ta hôn nhau ngoài đường, đi vệ sinh ở trong nhà. Ở Việt Nam người ta đi vệ sinh ở ngoài đường, hôn nhau phải… lủi vô bụi.

Ở nước ngoài ưu tiên cho phụ nữ, trẻ em và chó trước, sau đó mới đến đàn ông. Ở Việt Nam đàn ông giành đi trước, sau đó phụ nữ, trẻ em và chó, ai khỏe hơn thì đi kế tiếp!

Ở nước ngoài nước thải và dây điện nằm bên dưới mặt đất, còn ở Việt Nam thì ngược lại.

Ở nước ngoài, một người đàn ông thường lo cho sự nghiệp mình trước, sau đó mua xe, rồi cuối cùng cưới vợ. Ở Việt Nam một người đàn ông thường mua xe trước (để cua gái), cưới vợ rồi cuối cùng mới… lo cho sự nghiệp.

Ở nước ngoài ăn chậm đi nhanh còn ở mình ăn nhanh đi chậm. Ở nước ngoài thi trước, cử sau. Ở Việt Nam cử trước thi sau…Ở nước ngoài ăn rồi mới đánh răng , súc miệng .
Ở vn đánh răng rồi mới ăn.

Nước ngoài họp thì tranh cải, làm thì nhất trí. Ở Việt Nam họp thì nhất trí, làm thì tranh cải.

Ở nước ngoài giờ nào việc nấy… Ở VN thì giờ làm việc họ bàn luận việc nhậu và trong bàn nhậu họ bàn công việc làm việc.

vv và vv…các bạn kể tiếp đi!