ĐIỆN THOẠI ĐỂ TRONG QUẦN. QUẦN THÌ KHÔNG CÓ TRÊN NGƯỜI

GĐ gọi thư ký riêng mặt hầm hầm quát :
– Cô đi đâu mà tôi gọi điện thoại cầm tay năm lần bảy lượt mà không thấy cô bắt máy?
– Dạ điện thoại em để trong quần ạ. Cô thư ký trả lời.
– Vậy sao tôi gọi không thấy cô bắt máy?
– Dạ điện thoại em để trong quần. Lúc đó em không có mặc quần trên người ạ.
– !?